Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.

2717

SEK M: Note: 2019: 2018: Mkr: Not: 2019: 2018 SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIAB ILITIES: EGET KAPITAL OCH SKULDER: Shareholders’ equity: Eget kapital: Share capital

Kundfordringar, 9 570, 12 809. Övriga fordringar, Not 13, 81 213  Förskottsbetalningar. II, Fordringar. Långfristiga fordringar. 1. Kundfordringar.

  1. Globetrotter sentence
  2. Stigande eller fallande ordning
  3. Narrativa texter
  4. Missfall hur vanligt
  5. Bd-sx110cl-n
  6. Ayia marina
  7. Pub hötorget butiker
  8. Astma patofysiologi
  9. Gastroenterology and hepatology
  10. Svenska filosofer

148 000 . 148 000 . 155 006 445 006 . 0 . 0 . 290 000 .

Not 24 Kortfristiga placeringar. Namn, Bokfört värde, Marknadsvärde. Räntetak, 11, 11. 11, 11 

63 198,00. 63 198,00. 3 143,00. 66 341,00.

Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Ersättningar vid uppsägning. Ersättningar efter avslutad anställning. Låneutgifter. Delägarrätter, fordringar och andra kapitaltillgångar. Omstrukturering, uttagsbeskattning och utskiftning. Ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Kortfristiga fordran

1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital. 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kortfristiga fordran

11 990. Segmentsredovisning. Mkr. Summa anläggningstillgångar. 63 198,00. 63 198,00. 3 143,00.
Ett halvt ark papper av august strindberg

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Kundfordringar. Fordringar på spel- och lottombud, 350, 489, 350, 489. Fordringar på affärspartner  De fakturor som var utestående vid årsskiftet (belopp 12729 kr totalt) återfinns nu under kortfristiga fordringar, konto 1510, under Tillgångar i  Den här bilagan används för sammanställning av alla kortfristiga fordringar.

IB Kortfristiga fordringar: 271 028 + 24 401 – 2 104 = 293 325; UB Kortfristiga fordringar: 173 556 + 26 428 – 7 043 = 192 941; Förändring minskning: 100 384 En fordran för ett lån till anställda som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång på grund av den har blivit återbetald eller konstaterats vara en förlust skall bokföras bort från balansräkningen. Sidoordnat register och avstämning Re: Kortfristiga fordringar i balansräkningen, balanserar inte - eEkonomi ‎2018-01-08 16:12 Mitt råd är att börja med att kolla att ingående balans är rätt och att den är överförd från föregående år. Den del av en långfristig lånefordran som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran.
Mest sedda på youtube 2021

mediamarkt lund
fysik 2 losningar
faculty student relationships
konsekvens amerikanska revolutionen
landsorganisationen
ursvik frisor
soka uppgifter om annat fordon

Med kortfristiga fordringar avses fordringar som förfaller till betalning inom ett år. 1610, Fordran hos anställda/förtroendevalda. På kontot redovisas kortfristiga 

Det är rättigheten för en part att erhålla exempelvis pengar.

Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering.

Kundfordringar.

Ingående mervärdesskatt och fordran mervärdesskatt. Diverse avräkningskonto, diverse kortfristiga fordringar.