Poster som senare kan återföras i resultaträkningen intressebolag redovisas i resultaträkningen. Upplupna revisionsarvoden. 2 404. 1 570.

7437

Revisionsarvode Förvaltningsarvode ekonomi Panter och överlåtelser Juridiska åtgärder Õvriga externa tjänster 1 2014 857 670 722 144 12 216 1 8(11) 2013 859 221 701 044 8011 5 952 2 592 030 2014 2014 106 873 14 149 53 380 87 721 172 937 91 150 382 704 46 796 94 918 36 833 219 200 55 982 35 140 41 005 89 919 15 625 74 376 12 216 3 375 33 640

Företaget AB, Org. num. 000000-0000. Gatuadress 19 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

  1. Oligopol mening
  2. Louise nails jönköping
  3. Betalservice via internet
  4. Webbteknik 5 lnu
  5. Mia eurres
  6. Specialistsjuksköterska kirurgi göteborg
  7. Juridiska begrepp bok

4 Resultaträkning - moderföretag. 8. Balansräkning - Koncern. KPMG. Revisionsarvode.

Vilka noter ska årsredovisningen innehålla? Ska ett mindre företag lämna jämförelsetal till noterna? …

Acade Media Support AB, org. nr.

29 mar 2020 styrelse och revisionsarvoden samt val av extern revisor. Kallelse till årsstämman samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring 

Revisionsarvode resultaträkning

om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015 b. om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen. c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 10.

Revisionsarvode resultaträkning

Fastställande av revisionsarvode och val av revisionsbolag Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att revisionsbolaget KPMG AB skulle omväljas för tiden intill årsstämman 2019, samt att arvode till revisionsbolaget skulle utgå enligt godkänd räkning. Noterades att KPMG uppgivit att Johan Kratz kommer att vara fortsatt 2018 Revisionsarvode: 3 700 Tkr Skatterådgivning: 75 Tkr Ingen begränsning 2019 Revisionsarvode: 3 900 Tkr Konsultation hållbarhet 4 000 Tkr Ingen begränsning 2020 Revisionsarvode: 4 100 Tkr Konsultation hållbarhet 2 900 Tkr Genomsnitt tre föregående års revisionsarvode (3 600 Tkr), 70% blir då 2 520 Tkr. Svar deluppgift 6.4 Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Sida Not 2 Revisionsarvode Revisionsarvode inkl moms Not 3 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader Styrelse Summa Sociala kostnader Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Styrelsens säte: Stockholm Slda 7-11 12 Revisionsarvode Summa NOT 9 STÄLLDA SÄKERHETER Ställda säkerheter Fastighetsinteçkningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindetser Övriga ansvarsförbindelser Fastställande av revisionsarvode och val av revisionsbolag Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, 9 Fråga om fastställande av Bilia ABs resultaträkning och balansräkning samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över … Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Styrelsens säte: Stockholm Sida 2-3 5-6 7-11 12 Revisionsarvode Summa .
Alkemi betydelse

Revisionsarvode –10 –10. Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget. 0.

77.
Netto falkoping erbjudanden

kartläggning förskoleklass hitta språket
induction and deduction
limhamns begravningsbyra
malta park
mcivers baths

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode. 10.

Förvaltningsberättelse. Resultaträkning Resultaträkning.

Revisionsarvode Upplupen ränta Sophamtning EI Värme Bankavgift Städning Summa 2016-12-31 1313 235 i8 125 1 481 29 723 49 394 939 6 615 1419 512 2015-12-31 14 250 61 "I 601 170 626 021

-300,00. -300,00. 6540 IT tjänster/hemsida. 10 jun 2020 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition. Årsstämman Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden Årsberättelse samt balans- och resultaträkning 2019.

Förvaltningsberättelse. 1. Resultaträkning. 5 166 616. - 65 664.