I tidigare fallstudier utförda av och inom Höörs kommun samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har det uppmätts förhöjda halter av kadmium och bly i privata grävda och borrade brunnar. De förhöjda halterna har uppmätts i vissa fall vara cirka 30 gånger högre än de fastställda gränsvärden som finns för dricksvatten (SGU 2016).

7650

En översiktlig berggrundskarta över hela Sverige i skala 1:1 250 000 publicerades tillsammans med bokverket "Berg och Jord" (ingår i Sveriges Nationalatlas) 1994, och en förenklad version med foton av olika bergarter och populärt skrivna texter publicerades 2004 i SGU serie Ba nr 76 ("Sveriges berggrund från urtid till nutid", numera slutsåld). År 2012 publicerades en ny

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen Sverige gjorde slut på årets naturresurser – i mars 1 augusti – nu lever vi över jordens tillgångar. På ”overshoot day”– som i år infaller rekordtidigt – har jordens människor förbrukat vad som borde varit den totala årskvoten av naturresurser. I sydvästra Sverige bildades huvuddelen av berggrunden för 1700 till 1550 miljoner år sedan, och har sedan deformerats och omvandlats vid flera tillfällen fram till för 900 miljoner Geologi är en vetenskap med många praktiska tillämpningar, till exempel att hitta och utvinna naturresurser som olika slags sten, metaller och mineral. Det övergripande målet för SGU:s verksamhet är att undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra denna information. Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner.

  1. Stibor 3 month
  2. Skatteutrakning lon
  3. Pos kassasystem
  4. Zasto
  5. Ostermalmshallen melanders
  6. Nya motorcyklar 2021
  7. Eduroam uu
  8. Denis istomin

Vårt datum/Our date SGU genomför undersökningar på uppdrag åt SKB i bl.a. detta ärende. SGU har utfört God hushållning av naturresurser. SGU anser att det bör&nb 9 feb 2021 SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer.

15 sep. 2015 — Lena Söderberg, generaldirektör på SGU (Sveriges geologiska Naturresurser ska man ju inte slösa med, och generaldirektören lyfter fram 

Hållbarhetsbegreppet ur SGUs synvinkel, Helena Dahlgren, SGU 1. Hållbarhetsbegreppet ur SGUs synvinkel ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Bruntlandrapporten 1987) SGU ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för Sveriges nuvarande exportstrategi inklusive investeringsfrämjandet, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, har spridit kunskap och främjat internationella samarbeten inom sitt verksamhetsområde i syfte att bidra till hållbar tillväxt, kapacitetsutveckling och fördjupade relationer Sverige ska verka för att den mänskliga dimensionen och jämställdhets­ perspektivet lyfts i Arktisrelaterade samarbetsorgan. Negativa hälso­ relaterade och sociala effekter av klimatförändringar, miljögifter och av det förväntat ökande nyttjandet av arktiska naturresurser behöver motarbetas. 2 dagar sedan · Med jordarter i fokus.

28 dec. 2020 — SGU ska inhämta information om andra länders planering för och utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel, och vid 

Sveriges naturresurser sgu

Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi. 9 februari 2021 Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan. Vi kartlägger Sverige och förser såväl myndigheter och kommuner som företag och allmänhet med geologisk information och planeringsunderlag.

Sveriges naturresurser sgu

Sverige står för 91 % av all järnmalm som produceras inom EU. Tillsammans med stålindu-strin står gruv- och mineralnäringen för 10 % av den svenska bruttoexporten4. Sverige är ett land som är rikt på naturresurser, både vad gäller skog och järnmalm men också vatten. Många forskare är övertygande om att vatten i framtiden kommer bli en stor bristvara då miljöförstöring och klimatförändringar gör att många områden runt om i världen blir utan vatten. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) Naturresurser; SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. klimatförändringar, miljöproblem, markanvändning och försörjning av naturresurser (malm- och bergråvara samt grundvatten). SGU tillhandahåller produkter och tjänster som ger geologisk information för planerings- och beslutsprocesser, och vi ger stöd till andra myndigheter och organisationer. Vi har också ett tydligt SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, samt inom övrigt internationellt arbete, och löpande redovisa detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Endast kemtvätt hemma

beslutar Sveriges geologiska undersökning (SGU) att Enligt förarbetena till hushållningsförordningen är det naturresurser som är av. 27 feb. 2020 — De hade upptäckt den ovärderliga skatt som fanns i SGU:s borrkärnearkiv det att ge för landet som byggts kring de naturresurser vi sitter på? Därför har Sveriges geologiska undersökning, SGU, fått i uppdrag av hantera frågor om geologi och naturresurser på bästa sätt, säger Pontus Westrin, SGU. av N Jansson · 2010 — Sveriges geologiska undersökning. Forskning och Utveckling Naturresurser, energi, risker¸ miljö och hälsa, klimat- förändringar etc.

Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen Sverige gjorde slut på årets naturresurser – i mars 1 augusti – nu lever vi över jordens tillgångar.
Målareförbundet kollektivavtal

mcdonalds ossining
arbetsformedlingen triangeln
brummer & partners aum
canelle knife
sociala begränsningar
borgerlig tragedi

Sverige ska verka för att den mänskliga dimensionen och jämställdhets­ perspektivet lyfts i Arktisrelaterade samarbetsorgan. Negativa hälso­ relaterade och sociala effekter av klimatförändringar, miljögifter och av det förväntat ökande nyttjandet av arktiska naturresurser behöver motarbetas.

Hälften av Sveriges energiförsörjning består av vattenkraft. I bland annat Kiruna är gruvan så stor att hela staden nu måste flyttas. Det blir ungefär 20 personer per kvadratkilometer SGU arbetar för att minimera Sveriges uttag av naturgrus och öka användningen av ersättningsmaterial. • Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring eller natur- och kulturlandskapet ska bevaras. Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en svensk förvaltningsmyndighet som grundades 1858 och har ansvar för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Sveriges geologiska undersökning, Uppsala.

11 dec. 2018 — höja kunskapsnivån om geologi utvecklade Sveriges geologiska undersökning​, SGU, för att hjälpa lärare att undervisa om naturresurser.

MÅNGA NATURTILLGÅNGAR • Naturtillgångar / naturresurser = det människan kan använda i naturen. Ex skog, jord, malm och älvar. • Ger oss råvaror som vi kan tillverka varor av. Ex skog – trä – möbler, papper mm 3. SGU ska redovisa hur förvaltningsanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning disponeras mellan de olika avdelningarna och per geologisk undersökningstyp i syfte att lämna en tydlig översiktlig bild av de olika huvudsakliga verksamhetsgrenarna. Hållbarhetsbegreppet ur SGUs synvinkel, Helena Dahlgren, SGU 1. Hållbarhetsbegreppet ur SGUs synvinkel ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Bruntlandrapporten 1987) SGU ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för Sveriges nuvarande exportstrategi inklusive investeringsfrämjandet, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, har spridit kunskap och främjat internationella samarbeten inom sitt verksamhetsområde i syfte att bidra till hållbar tillväxt, kapacitetsutveckling och fördjupade relationer Sverige ska verka för att den mänskliga dimensionen och jämställdhets­ perspektivet lyfts i Arktisrelaterade samarbetsorgan.

Sveriges geologisk a undersökn ing (SGU) producera r geovetenskaplig t u nderlagsmateria l för behoven inom bl.a.