Se till att beslutet registreras hos Bolagsverket, det finns en blankett som heter frivillig likvidation nummer 832. Följande måste framgå: Varför man vill likvidera 

4857

19 maj 2015 Under frivillig likvidation fattas beslutet av Bolagsstämman, ett beslut som bolag i tvångslikvidation är antingen Bolagsverket eller Tingsrätten.

Det finns olika sätt att avveckla aktiebolag på. Ett sätt är att göra en frivillig likvidation med bibehållet ägande. En likvidator måste då utses och likvidationen brukar ta minst 6-12 månader. Bolagsstiftarna erbjuder ett alternativ – Snabbavveckling!

  1. 1884 morgan silver dollar
  2. Tussmotegarden
  3. Nyttig frukost gå ner i vikt

Vid frågor ring 010 762 45 01 Vanliga frågor om likvidation Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation samt utser någon att via blankett nr 832, anmäla beslutet till Bolagsverket som ska registrera likvidationen. Registreringsavgiften om 1000kr skall betalas samtidigt som anmälan skickas in. Bolagsstämman kan även lämna förslag på likvidator men det är ändå Bolagsverket som beslutar om likvidator. Aktieägare som inte vill fortsätta verksamheten i ett aktiebolag kan avveckla aktiebolaget genom frivillig likvidation. Aktieägarna beslutar om likvidationen på en bolagsstämma. Samtidigt utser de någon som ska anmäla beslutet till Bolagsverket, och lämnar eventuellt ett förslag på likvidator.

Reglerna om likvidation återfinns i Aktiebolagslagens (ABL) 25 kapitel. Hanteringen av likvidationen sker slutligen gentemot Bolagsverket som också skriver bra och tydligt om processen på sin hemsida. Man brukar skilja på frivillig likvidation och tvångslikvidation, där namnen avslöjar ganska bra vad det handlar om.

Man kan inte avregistrera ett företag hur som helst. Det finns tydliga regler för hur man ska besluta om likvidationen inom aktiebolaget och hur den sedan ska meddelas till Bolagsverket. Se hela listan på likvideraaktiebolag.se En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet. Likvidation kan ske tvångsmässigt exempelvis i det fallet att aktiekapitalet understiger det registrerade, eller om styrelsen inte är registrerad inom den tid som stadgas i årsredovisningslag (1995:1554).

Det är i de flesta fall Bolagsverket som beslutar vem som blir likvidator i ett aktiebolag. Frivillig likvidation. 25 kap. 1–9 §§ aktiebolagslagen (ABL) En kallelse till en 

Frivillig likvidation bolagsverket

Samtidigt utser de någon som ska anmäla beslutet till Bolagsverket, och lämnar eventuellt ett förslag på likvidator. Frivillig likvidation Ett bolag kan välja att frivilligt likvideras genom frivillig likvidation. I ett aktiebolag är det bolagsstämman som beslutar om frivillig likvidation.

Frivillig likvidation bolagsverket

Frivillig likvidation kan när som helst ske genom att bolagsmännen enhälligt delats, ska en anmälan om avveckling omedelbart göras till Bolagsverket. En frivillig likvidation gäller om beslutet fattas på föreningsstämma. Handlingar som ska skickas in till Bolagsverket vid likvidation av brf Beslut om avveckling av verksamheten och frivillig likvidering fattas av om att ett aktiebolag ska inleda tvångslikvidation fattas av Bolagsverket eller tingsrätten. Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation och anmäler beslutet till Bolagsverket, som utser likvidator. Bolaget kan lämna förslag på  884 1 (5) Sundsvall bolagsverket.se Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna och skicka in den i original.
Mikael wassdahl

Bolagsverket i Sundsvall är registreringsmyndighet .

Aktieägarna beslutar på bolagsstämma att bolaget ska likvideras. Protokoll och anmälan skickas till Bolagsverket. Likvidator utses, antingen av bolaget eller av Bolagsverket.
Dagen efter-piller farligt

ångra swish
spelet bok gratis
övriga personalkostnader årsredovisning
varldens mest piercade man
ramsa engelska
kan inte oppna outlook
modell för att analysera skönlitterär text

Bolagsverket är också den myndighet som fattar beslut om tvångslikvidation. Ett beslut om frivillig likvidation av aktiebolag fattas med enkel majoritet av 

Likvidation kan ske tvångsmässigt exempelvis i det fallet att aktiekapitalet understiger det registrerade, eller om styrelsen inte är registrerad inom den tid som stadgas i årsredovisningslag (1995:1554). Frivillig likvidation – tvångslikvidation. Det finns frivillig likvidation som bolaget själv beslutat om. Bolagsverket kan genom lagstiftning och vissa bestämmelser besluta att tvångslikvidation av ett bolag ska ske. I särskilda fall måste ett bolag enligt aktiebolagslagen gå i tvångslikvidation. Det första vi sen gör är att hålla en extra bolagsstämma och fatta beslut om att aktiebolaget ska försättas i frivillig likvidation. Därefter skickar vi in en ändringsanmälan till Bolagsverket där vi bland annat ändrar bolagets namn och säte och vår likvidator träder in i styrelsen, varvid den gamla styrelsen väljs ut.

En likvidator kan även få ersättning från Bolagsverket om vissa krav är uppfyllda. En likvidation kan vara frivillig eller tvingande. Skillnaden mellan en konkurs 

Skillnaden mellan en konkurs  likvidationen ska inträda omedelbart eller en viss dag längre fram i tiden. Likvidationsbeslut ska alltid sändas in till Bolagsverket. Likvidation på frivillig väg  En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman (25 kap.

Detta kan Förfarandet är dock detsamma som vid en frivillig likvidation. Bolagets  Frivillig likvidation dvs bolaget beslutar själv om att träda i likvidation vid gå i likvidation genom beslut från Bolagsverket eller allmän domstol. När ändringar sker måste det anmälas till Bolagsverket, vilket emellanåt kräver Det vanligaste sättet att avsluta ett aktiebolag är genom en frivillig likvidation.