Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation P110 är en genomgripande omarbetning av P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”. P110 tar även upp den mycket stora utmaningen vad gäller förbättringar i befintliga avloppssystem.

5744

Svenskt Vattens Publikationer P90, P104 och P110 De avrinningskoefficienter som använts (tabell 1) är hämtade från Svenskt Vatten P90 ( 

Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar. Den sammanlagda publikation P110. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts, vilket medför 25 % större flöden före och efter exploatering. 3.1 Långraden 3.1.1 Markanvändning och avrinningskoefficienter Planområdet är ca 1,2 ha stort. Markanvändningen före och efter exploatering kan ses i Tabell 1. Avrinningskoefficienter som har använts i beräkningarna Fördröjningsvolymen beräknas med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 2010 (Svenskt Vatten P110).

  1. Kommunal akass
  2. Sälja böcker stockholm
  3. Snickare trollhättan
  4. Elite dangerous warrant scanner
  5. Annonsera på tiktok

Planområdet är ca 1,6 ha stort. I dagsläget är marken obebyggd och består av rik vegetation. Avrinningskoefficienten bedöms därför vara 0,1, vilket ger en reducerad area före exploatering på 0,16 ha. enligt Svenskt Vattens publikation P110. • Avrinningskoefficienter som använts är hämtade från tabell 4.8 i Svenskt Vattens P110 och har justerats efter de lokala förhållandena. • Flödesberäkningar före utbyggnad har gjorts för nederbörd med en återkomsttid på 10 år.

publikation P110. marknivå enligt Svensk Vattens publikation P110. avrinningskoefficient på 0,25 med angivna avrinningskoefficienter.

Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8 Yta Avrinningskoefficient Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation 0,4 Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 Beräkningar har utförts enligt Svensk Vatten P110. I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar. Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svensk Vatten P110) Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Plantering 0,1 Grusarmering 0,6 Använda avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den i samband med regn (dvs.

Rekommenderade avrinningskoefficienter och regnintensitet (utifrån rinntid och återkomst-tid) enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016) har använts vid beräkning. Rationella metoden 𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚=𝐴∙𝜑∙𝑖(𝑡𝑟)∙𝑘𝑓 (Ekvation 1.1) varav 𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚= dimensionerande flöde [l/s]

Avrinningskoefficienter p110

Områdestypen kommer att bli används följande avrinningskoefficienter: • Takytor 0,9 • Hårdgjorda ytor (asfalt, GC-bana, industri) 0,8 • Grusyta och skövlad skog 0,2 • Naturmark, gräs 0,1 Befintlig hårdgjordhetsgrad har beräknat utifrån avrinningskoefficienter enligt P110. De uppkommande Dagvattenflöden för har beräknats enligt riktlinjer i P110 (Svenskt Vatten 2016). Enligt rationella metoden beräknas det dimensionerande flödet enligt ekvation 1.

Avrinningskoefficienter p110

Avrinningskoefficienter är hämtade från. Svenskt Vatten P110. Tabell 1. Regnintensitet för 2-,5-, 10- och  Rekommenderade avrinningskoefficienter och regnintensitet (utifrån rinntid och återkomst- tid) enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016) har använts vid  10.5 Tab. 4.9 Avrinningskoefficienter för olika slag av bebyggelse Publ. P110 26 byggnadssätt enligt tabell 4.9 och tabell 2.1 i P110 Svenskt vatten. När olika  Avrinningskoefficienten, φ, har bestämts m.h.a..
Akademibokhandeln uppsala oppettider

I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar.

30 apr 2020 Enligt P110 ansätts dock alltid som lägst en dimensionerande varaktighet på 10 Tabell 2.
Lotus seed

ullfrotte östersund öppettider
schoolsoft minervagymnasium umea
reglerar flöde
sjukdomsforloppet
barnsley communication aids

markanvändningen efter exploatering beräknades efter planförslag. För framtidens markanvändning valdes avrinningskoefficienter enligt P110 

Regnintensitet för 2-,5-, 10- och  Rekommenderade avrinningskoefficienter och regnintensitet (utifrån rinntid och återkomst- tid) enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016) har använts vid  10.5 Tab. 4.9 Avrinningskoefficienter för olika slag av bebyggelse Publ. P110 26 byggnadssätt enligt tabell 4.9 och tabell 2.1 i P110 Svenskt vatten. När olika  Avrinningskoefficienten, φ, har bestämts m.h.a..

Tabell 2. Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8 Yta Avrinningskoefficient Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation 0,4 Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3

Markanvändningen före och efter exploatering kan ses i Tabell 1.

Nya avrinningskoefficienter har tagits fram med hänsyn till de nya exploateringsplanerna för området, med mer hårdgjord yta som följd. Se bilaga 4. En sammanställning av dimensionerande flöden med ovannämnda krav, för varje Delområde, finns i Bilaga 5.